Kein Foto von Peter Kutschera

Peter Kutschera

  Filter
  Bericht

  Suchergebnisse

  • 2015

   Catalogue of CRISMA Applications, Framework Building Block Specifications and Software Implementations

   Havlik, D. (Hrsg.), Dihé, P. (Hrsg.), Frings, S. (Hrsg.), Steinnocher, K. (Hrsg.), Aubrecht, C. (Hrsg.), Almeida, M. (Hrsg.), Cossalter, A. (Hrsg.), Daou, M. P. (Hrsg.), Deri, O. (Hrsg.), Egly, M. (Hrsg.), Garcia, A. (Hrsg.), Grisel, M. (Hrsg.), De Groof, A. (Hrsg.), Honkavuo, H. (Hrsg.), Huber, H. (Hrsg.), Humer, H. (Hrsg.), Jähi, M. (Hrsg.), Jonat, F. (Hrsg.), Kaplan, T. (Hrsg.), Kunttu, S. (Hrsg.), &17 mehrKutschera, P. (Hrsg.), Nardone, S. (Hrsg.), Polese, M. (Hrsg.), Rafalowski, C. (Hrsg.), Raikkonen, M. (Hrsg.), Rannat, K. (Hrsg.), Kosonen, A. (Hrsg.), Reva, V. (Hrsg.), Ribeiro, L. M. (Hrsg.), Sautter, J. (Hrsg.), Schneider, F. (Hrsg.), Scholl, M. (Hrsg.), Vasilyev, S. (Hrsg.), Viegas, D. (Hrsg.), Warum, M. (Hrsg.), Wirth, S. (Hrsg.) & Yliaho, J. (Hrsg.), 2015, 239 S.

   Publikation: Bücher und BerichteBericht