STAMINA: Bioinformatics Platform for Monitoring and Mitigating Pandemic Outbreaks

Nikolaos Bakalos, Maria Kaselimi, Nikolaos Doulamis, Anastasios Doulamis, Dimitrios Kalogeras, Mathaios Bimpas, Agapi Davradou, Aggeliki Vlachostergiou, Anaxagoras Fotopoulos, Maria Plakia, Alexandros Karalis, Sofia Tsekeridou, Themistoklis Anagnostopoulos, Angela Maria Despotopoulou, Ilaria Bonavita, Katrina Petersen, Leonidas Pelepes, Lefteris Voumvourakis, Anastasia Anagnostou, Derek GroenKate Mintram, Arindam Saha, Simon J. E. Taylor, Charon van der Ham, Patrick Kaleta, Drazen Ignjatovic, Luca Rossi

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelBegutachtung

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1-18
Seitenumfang18
FachzeitschriftTechnologies
Volume10
Issue63
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2022

Research Field

  • Ehemaliges Research Field - Societal Resilience & Security

Diese Publikation zitieren